Boertjen vang'n. Vrouwk'n kokk'n (de hette zit'r a good in). Henn'n ren't veur't leaven, moar't boertjen krig ze wa. De hane wet't neet meer (of wet wa better). De kuuk'sn snapt'r niks van (of wilt neet zeen). CHAOS. Moar't gif neet, a'st moar smek.

Ontwerp: Henri Hummelink

20e plaats.